Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN FACTUURVOORWAARDEN

1.Prijzen

Getoonde prijzen zijn exclusief BTW (21%), recupel en/of auvibel, exclusief montage, en installatie. De prijzen vermeldt bij alle producten zijn steeds onder voorbehoud van eventuele fouten of vergissingen. In geval van twijfel kan u steeds mailen of bellen voor meer informatie omtrent een product. Alle vermelde prijzen zijn steeds vermeld zonder transportkosten (indien de goederen bij u geleverd dienen te worden). De transportkost is afhankelijk van uw woonplaats t.o.v. Izegem. De vervoerskosten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de koper.

2. Beeldmateriaal

Alle foto’s op de website zijn steeds louter informatief en niet bindend. Deze zijn onder voorbehoud van fouten of vergissingen buiten onze wil om.

3. Prijzen

Prijzen welke door AGMSolutions in het kader van offertes worden meegedeeld zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn. De definitieve prijzen in offertes opgegeven, kennen slechts een geldingsduur van 14 dagen. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Tarieven door AGMSolutions meegedeeld met het oog op dienstverlening zijn vastgelegd in functie van prestaties tijdens normale werkuren zodat supplementen mogelijk zijn. Normale werkuren zijn: van 08u30 uur tot 17 uur per werkdag. Werkdagen zijn weekdagen, exclusief feestdagen.

4. Garantie

Garantie is enkel geldig indien u de originele aankoopfactuur in bezit heeft en de producten in hun originele verpakking, inclusief cd/dvd-ROM en handleidingen worden terugbezorgd. Hierop kunnen geen uitzonderingen worden toegestaan. Garanties op onderdelen zijn deze die door de fabrikant worden geleverd.

5. Bewijsvoering

AGMSolutions en de klant komen overeen dat fotokopieën, telexen, faxen, e-mails, sms of andere elektronische registraties vastgesteld door AGMSolutions als schriftelijk bewijs kunnen dienen en gelden als originele stukken.

6. Aansprakelijkheid

De klant erkent dat AGMSolutions in geen geval aansprakelijk zal zijn voor schade die niet rechtstreeks of onmiddellijk veroorzaakt werd door opzet of grove schuld van AGMSolutions. De aansprakelijkheid van AGMSolutions tegenover de klant en/of derden in het kader van een overeenkomst zal nooit hoger zijn dan de prijs die de koper heeft betaald voor het onder deze overeenkomst geleverde product of verstrekte dienst. De klant erkent dat AGMSolutions nooit aansprakelijk zal zijn voor onrechtstreekse schade zoals inkomstenverlies, verlies van cliënteel of gegevens. We zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor dataverlies of beschadigingen van programmatuur bij (uitvoering van) de opdracht, wat ook de oorzaak is van de schade. AGMSolutions sluit iedere aansprakelijkheid uit. De klant dient ten allen tijde zelf te zorgen voor een degelijke backup van data en gegevens en kan AGMSolutions nooit aansprakelijk stellen voor het verlies van welke gegevens dan ook alsmede voor de gevolgen het verlies met zich zou kunnen meebrengen voor de klant. Het volledig risico betreffende de kwaliteit van software, en alle mogelijk denkbare geleden schade ten gevolge van het installeren, gebruiken van software ligt volledig bij de Wederpartij. Gezien de aard en werking van computers kan AGMSolutions geen zekerheid verschaffen over het correct blijven functioneren van apparatuur na het moment van aflevering. AGMSolutions gaat er van uit dat de Wederpartij zelf reserve kopieën van media heeft gemaakt, wanneer een apparaat wordt aangeboden voor onderzoek of reparatie. Reservekopieën worden door AGMSolutions alleen gemaakt wanneer de Wederpartij daar expliciet om verzoekt en indien mogelijk. AGMSolutions is niet verantwoordelijk voor het welslagen van het maken van kopieën en de werking van kopieën. De Wederpartij is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor verzekering tegen onder andere risico’s van brand, diefstal, beschadiging, transportschade van alle aan AGMSolutions ter beschikking gestelde materialen.

7. Betwistingen

Behoudens andersluidende specifieke voorwaarden die van toepassing zijn, moet elke klacht betreffende de facturen of de diensten en goederen van AGMSolutions schriftelijk worden gemeld binnen de acht dagen van het feit dat aanleiding gaf tot de klacht. Na afloop van deze termijn wordt de klacht als onontvankelijk beschouwd. Elke betwisting met betrekking tot dit contract die niet in der minne kan worden geregeld, zal worden beslecht door de Belgische rechtbanken territoriaal bevoegd voor de maatschappelijke zetel van AGMSolutions. De overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgische recht met uitsluiting van het Verdrag van Wenen betreffende internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Op alle overeenkomsten is het Belgisch Recht van toepassing en alle betwistingen behoren zonder uitzondering tot de bevoegdheid van de Rechtbank van Kortrijk.

8.Beëindiging

AGMSolutions behoudt zich het recht voor om een overeenkomst met de klant onmiddellijk te beëindigen:

• bij laattijdige betaling door de klant. In dit geval heeft AGMSolutions ook het recht de geleverde goederen terug te vorderen zonder voorafgaande ingebrekestelling. Bovendien heeft AGMSolutions het recht de uitvoering van de lopende overeenkomsten met de klant op te schorten totdat de betaling werd ontvangen. AGMSolutions behoudt zich het recht voor om alle lopende bestellingen te annuleren, onverminderd haar recht op het vorderen van volledige schadevergoeding.

• van zodra de onderneming van de klant het voorwerp uitmaakt van een procedure tot faillissement, gerechtelijk akkoord, vereffening of van elke gelijkaardige procedure.

• Indien de klant in gebreke blijft één van zijn verbintenissen tegenover AGMSolutions na te leven meer dan vijftien dagen na ingebrekestelling per aangetekende brief.

 Dergelijke beëindiging zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling uitwerking krijgen vanaf de kennisgeving door AGMSolutions aan de klant onverminderd enige andere aanspraken van AGMSolutions. De klant kan aangegane overeenkomst niet opzeggen zonder uitdrukkelijke schriftelijke instemming van AGMSolutions. In geval van instemming met dergelijke opzeg dan zal dit gelden op de uitdrukkelijke voorwaarde dat de klant AGMSolutions zal vergoeden voor de schade die AGMSolutions zal lijden als gevolg van de opzegging. Deze schadevergoeding zal minimaal 30% van de overeenkomstige prijs bedragen en maximaal de volledige prijs.

9.On line backup

De overeenkomst heeft een looptijd van minimum 1 jaar. In afwijking van het bepaalde hieromtrent in de Algemene Voorwaarden, wordt na het verstrijken van deze termijn de Overeenkomst telkenmale stilzwijgend verlengd voor de duur van één jaar, tenzij er één van de partijen, ten minste 3 maand voor de opzegtermijn, schriftelijk heeft kenbaar gemaakt de Overeenkomst niet te willen verlengen.

10. Vindplaats en wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden staan gepubliceerd op de website van “AGMSOLUTIONS”. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de rechtsbetrekking met “AGMSOLUTIONS”. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

11. Betaling en incassokosten

AGMSolutions kan verlangen dat betaling voor het geleverde werk en/of goederen contant bij aflevering wordt voldaan. Indien overeengekomen is dat betaling per bank verloopt, dient betaling steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door AGMSolutions aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door AGMSolutions aangegeven. AGMSolutions is gerechtigd om periodiek en tussentijds te factureren. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 10% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan AGMSolutions verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

12. Eigendomsvoorbehoud

Alle goederen, materialen en benodigdheden blijven eigendom van AGMSolutions tot aan de volledige betaling van de facturen. Voor het geval AGMSolutions zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan AGMSolutions en door AGMSolutions aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van AGMSolutions zich bevinden en die zaken terug te nemen.